Jakie dokumenty wymagane są do uzyskania pozwolenia na budowę?

Aby uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę należy złożyć we właściwym dla lokalizacji działki starostwie powiatowym lub urzędzie miasta następujące dokumenty:

1. W czterech egzemplarzach projekt budowlany zgodny z:
– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Projekt architektoniczno-budowlany, wielobranżowy a w przypadku projektu typowego adaptacja wykonana przez uprawnionych projektantów.
3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu (opis techniczny i część graficzna) z naniesieniem projektowanego budynku i przyłączy instalacyjnych od istniejących sieci do projektowanego budynku, wraz z bilansem terenu wykonany przez uprawnionego projektanta na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych.
4. Wypis i wyrys z  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej miejscowości lub prawomocną decyzję o warunkach zabudowy – w przypadku gdy MPZP nie został uchwalony na danym terenie.
5. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( Wzór ).
6. Wniosek o pozwolenie na budowę. ( Wzór dla UM w Białymstoku ).

Pozostałe niezbędne dokumenty to:
1. Warunki techniczne dostawy mediów:
1.1. Gazu (Zakład Gazowniczy – miejski, okręgowy, dzielnicowy),
1.2. Energii elektrycznej (Zakład Energetyczny – miejski, okręgowy, dzielnicowy),
1.3. Wody i odbioru ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji – miejski, okręgowy),
2. Uzgodnienia:
2.1. Projektu zagospodarowania terenu: ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej),
2.2. Projektu gazowego (Zakład Gazowniczy – miejski, okręgowy, dzielnicowy),
2.3. Projektu przyłącza energii elektrycznej (Zakład Energetyczny: miejski, okręgowy, dzielnicowy),
2.4. Projektu przyłącza wody i kanalizacji (Zakład Wodociągów i Kanalizacji: miejski, okręgowy),
3. Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (konieczna tylko wówczas, gdy grunt posiada klasę od I do III),
4. Oświadczenie projektanta.
5. Ksero z nadania uprawnień projektowych aktualny wpis do izby architektów projektantów wykonujących opracowanie.

Comments are closed.